Online pellets kopen? Het kan in onze webshop!

Bestel online

Algemene voorwaarden

                                                        BV Vermeire-Defruyt

                                                        Groendreef 7

                                                        9880 Aalter

                                                        Ondernemingsnummer : BE0475.421.645

PRIVACYVERKLARING

1. Inleiding

De BV Vermeire-Defruyt met zetel te Aalter, Groendreef 7, dient zich te houden aan de wetgeving die haar in specifieke omstandigheden oplegt om uw gegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten.

De BV Vermeire-Defruyt met zetel te Aalter, Groendreef 7, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De heer David Vermeire is binnen de BV Vermeire-Defruyt verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Hij is te bereiken via david@vd-energie.be.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

De BV Vermeire-Defruyt verwerkt uw persoonsgegevens doordat U gebruik maakt van onze diensten, optreedt al leverancier of dienstverstrekker en/of omdat U deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt U een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken :

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • BTW- nummer

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De BV Vermeire-Defruyt heeft geen website zodat uw gegevens niet verwerkt of toegankelijk zijn voor derden.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De BV Vermeire-Defruyt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Alle briefwisseling of contacten die in verband staan met de door ons gedane leveringen/werken of andere dienstverleningen te verstrekken of U of uw noodzakelijk zijn om deze dienstverlening te verstrekken of U of uw raadgevers hieromtrent te informeren.
 • Alle briefwisseling of contacten die in verband staan met de door ons uitgevoerde aankopen van goederen en diensten of andere verwering waarbij U optreedt als leverancier, dienstverstrekker, …
 • De verwerking van uw persoonsgegevens in onze boekhouding.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

De BV Vermeire-Defruyt voert geen geautomatiseerde verwerkingen uit basis van besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s- of systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BV Vermeire-Defruyt) tussen zit. De BV Vermeire-Defruyt gebruikt geen dergelijke computerprogramma’s- of systemen.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De BV Vermeire-Defruyt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

De BV Vermeire-Defruyt verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met U of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Deze verplichtingen kunnen inhouden dat de BV Vermeire-Defruyt samenwerkt met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw gegevens overmaakt.

Deze verplichtingen vallen onder meer binnen de volgende domeinen:

De verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
De verplichting om te reageren op een formeel verzoek van Belgische belasting- en gerechtelijke autoriteiten.

De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor de BV Vermeire-Defruyt uw gegevens moet verwerken is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BV Vermeire-Defruyt maakt gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft U het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BV Vermeire-Defruyt en heeft U het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat U bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van U beschikken in een computerbestand naar U, of een ander, door U genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegeven of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar david@vd-energie.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U is gedaan, vragen wij U een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee testuren. Maak in deze kopie uw pasfoto, Machine Readable Zone (MRZ) (de strook met nummer onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De BV Vermeire-Defruyt wil U er ook op wijzen dat U de mogelijkheid heeft om een klacht in de dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De BV Vermeire-Defruyt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als U de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met david@vd-energie.be.

ALGEMENE CONTRACTSVOORWAARDEN

1) Bij aankoop of bestelling aanvaardt en erkent de koper te contracteren volgens onderhavige bepalingen, waarvan slechts kan worden afgeweken mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van BV Vermeire-Defruyt.

2) Alle facturen zijn contant betaalbaar op ons adres, zoals vermeld op de voorzijde van dit document, zonder korting en zonder afhoudingen op de vastgestelde prijs. Elke andere manier van betaling, hoewel door ons aangenomen kan nooit novatie, noch verandering of afschaffing van onze algemene voorwaarden meebrengen.

In afwijking van art. 1253 Burgerlijk Wetboek kan BV Vermeire-Defruyt de ontvangen betaling vanwege de wederpartij steeds aanrekenen op de oudste vervallen facturen ongeacht de imputatie welke de verkoper aan zijn betaling toekent.

3) Niet-betaling van de factuur op de vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling voor de koper de verplichting met zich mee een intrest op het nog verschuldigd bedrag te betalen ten belope van acht procent (8%) per jaar en dit te rekenen vanaf de factuurdatum.

Verder wordt nu reeds tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat bij gebreke aan betaling van de factuur van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een bijkomende schadevergoeding voor de betrokkende administratieve overlast en bedrijfsstoornis verschuldigd zal zijn gelijk aan tien procent (10%) van het bedrag van de factuur met een minimum van 100euro.

Indien de verkoper/ leverancier gegronde bedragen verschuldigd is aan de koper/ klant zal deze laatste, na compensatie van vorderingen/ tegoeden, recht hebben op dezelfde interesten en schadevergoedingen zoals hiervoor  omschreven en dit onder dezelfde voorwaarden.

4) Alle geleverde goederen zullen in afwijking van art. 1583 Burgerlijk Wetboek in eigendom blijven toebehoren aan BV Vermeire-Defruyt en dit tot op het ogenblik van de volledige betaling.

5) Alle klachten of opmerkingen moeten op straffe van verval van het protest, binnen de acht dagen na de levering bij wege van een ter post aangetekend schrijven worden gemeld aan BV Vermeire-Defruyt.

6) De verkoper behoudt zich het recht van de goederen te factureren naargelang de leveringen, zelf indien deze gedeeltelijk zijn. Tevens behoudt hij het recht voor verdere leveringen stop te zetten zodra een factuur niet betaald is overeenkomstig aan de factuurvoorwaarden.

7) In geval van betwistingen of gebeurlijke geschillen zijn alleen de rechtbanken van Deinze en Gent bevoegd. De verkoper behoudt zich evenwel het recht om de koper te dagvaarden op iedere andere plaats door de wet toegelaten.

8) Bij betaling van de factuur verklaard de klant ook de handleiding van het gekochte goed ontvangen te hebben.

9) Indien een overeenkomst door de koper verbroken wordt, heeft de verkoper de keus tussen het toch gedwongen nastreven der uitvoering ervan, als het aanvaarden van de annulatie. In dit laatste geval wordt een forfaitaire schade van 30% overeengekomen.

10) Bij faling van een medecontractant of procedure gerechtelijke reorganisatie door deze of collectieve schuldenregeling of kennelijk onvermogen door deze, brengt dit automatisch de ontbinding mede van het afgesloten contract na een aangetekende brief of mail of fax verstuurd door BV Vermeire-Defruyt aan de medepartij of in geval van gerechtelijke reorganisatie of collectieve schuldenregeling of kennelijk onvermogen aan de medecontractant, zonder dat de medepartij of medecontractant enige schadevergoeding kan eisen.

Wij behouden ons het recht voor een vordering tot schadevergoeding in te stellen wegens de door ons geleden schade en tevens deze te compenseren met nog openstaande bedragen.

Wij behouden ons het recht voor de onbetaalde goederen/ leveringen terug op te halen zonder voorafgaande verwittiging bij openstaande of vervallen facturen.